Főoldal E-mail

Programok - 2022. november hó

január | február | március | április | május | június | július
augusztus | szeptember | október | november | december
2022.11.02.Előadás

NAGY KÉRDÉSEK- előadássorozat - Mi az elkeseredés ellenszere?

n o v e m b e r 0 2 . ( s z e r d a ) 1 8 : 0 0 — M i  a z  E L K E S E R E D É S  e l l e n s z e r e ? 

2022.11.09.Előadás

NAGY KÉRDÉSEK- előadássorozat - Hogyan tegyem túl magam a problémaimon?

November  9 . ( s z e r d a ) 1 8 : 0 0 — H o g y a n  t e g y e m  t ú l  m a g a m  a  P R O B L É M Á I M O N ?

2022.11.16.Előadás

NAGY KÉRDÉSEK- előadássorozat - Gyógymód a magányra? Létezik?

november 1 6 . ( s z e r d a ) 1 8 : 0 0 — G y ó g y m ó d  a  M A G Á N Y R A ?  L é t e z i k ?

2022.11.23.Előadás

NAGY KÉRDÉSEK- előadássorozat - Mégis hogyan keveredtem ebbe a galibába?

November 2 3 . ( s z e r d a ) 1 8 : 0 0 — M é g i s  h o g y a n  k e v e r e d t e m  e b b e a  G A L I B Á B A ?

2022.11.30.Előadás

NAGY KÉRDÉSEK- előadássorozat - BÉKE itt és most ? Hogyan?

November 3 0 . ( s z e r d a ) 1 8 : 0 0 — B É K E  i t t  é s  m o s t ?  H o g y a n ?

2022.11.10.Vasutas Nyugdíjas Találkozó

A győri Vasutas Nyugdíjas Klub és Alapszervezet tisztújító közgyűlése

 

 

VASUTAS NYUGDÍJASOK TALÁLKOZÓJA

A győri Vasutas Nyugdíjas Klub és Alapszervezet éves, tisztújító közgyűlését tartja november 10-én (csütörtök) 9 órától a győri Vasutasok Arany János Művelődési Házában (Révai utca 5. Szárnyaskerék épülete).

Győr Vasúti Forgalmi Csomópont Vezetése és a Művelődési Ház szeretettel várja Nyugdíjas Kollégáit a rendezvényre. A programot kötetlen beszélgetés, klubnap és szívélyes vendéglátás követi. A szervezők és védnökök minden kedves volt Kollégát szeretettel várnak!